مرتب‌سازیتوفند
hurricane

چرخند حارّه‏ای با میانگین یک‌دقیقه‏ای بادهای سطحی بیش از 32 متر بر ثانیه متـ . هاریکن باگیو baguio تیفون typhoon چرخند حارّه‏ای شدید severe tropical cyclone عدد بوفورت 12 Beaufort number 12 ویلی ویلی willy-willy