مرتب‌سازیخدمات همه‌جاگاه
ubiquitous service

خدماتی که باید در هر جا و در هر زمانی که مورد‌ نیاز باشند در دسترس قرار گیرند اختـ . هماخدمات U-service