مرتب‌سازیفرماندهی و نظارت و ارتباطات و اطلاعات
command, control, communications and intelligence

هدایت نیروهای تحت امر و اعمال اقتدار بر آنها توسط فرمانده، شامل به‌کارگیری ارتباطات و ارائۀ به‌موقعِ اطلاعات از منابع اطلاعاتی و حسگرهای مختلف برای انجام مأموریت محول‌شده که براساس آنها درک منسجمی از وضعیت راهکنشی و راهبردی و عملیاتی به ‌دست می‌آید اختـ . فونات C3I