مرتب‌سازیسامانۀ فرماندهی و نظارت
command and control system

تأسیسات و تجهیزات و ارتباطات و روش‌ها و کارکنانی که برای طرح‌ریزی و هدایت و واپایش عملیات محول‌شده برای فرمانده عملیات ضروری‌اند اختـ . سافون C2system