مرتب‌سازیتندباد کامل
whole gale

بادی با سرعت 48 تا 55 گره در مقیاس باد بوفورت متـ . عدد بوفورت 10 Beaufort number 10