مرتب‌سازیفرماندهی و نظارت
command and control

هدایت نیروهای تحت امر توسط فرمانده برای انجام مأموریت محول‌شده اختـ . فون C2