مرتب‌سازیشیر فرمولی نوزاد
infant milk formula

فراورده‌ای غذایی برای تأمین نیازمندی‌های تغذیه‌ای نوزادان و کودکان خردسال متـ . جانشین شیر مادر human milk substitute