مرتب‌سازیبافۀ زیرزمینی
underground cable

نوعی خط برق، دارای چند رسانای عایق که در داخل مجرای بافه/ کابل یا لوله مستقیماً در زیر خاک قرار می‌گیرد متـ . کابل زیرزمینی