مرتب‌سازیپادکنش‌شکنی الکترونیکی
electronic counter-countermeasures

بخشی از جنگ الکترونیکی شامل اقداماتی برای تضمین استفادۀ مؤثر نیروهای خودی از طیف الکترومغناطیسی در زمانی که دشمن به جنگ الکترونیکی اقدام کرده است اختـ . پادکشال ECCM