مرتب‌سازیواکاوش کسب‌وکار
business analytics, BA

فرایند علمی تبدیل داده به بینشی برای تصمیم‌گیری‌های بهتر