مرتب‌سازیجابه‌جایی بسامد
frequency shift

تغییر بسامد فرستنده یا نوسانگر رادیویی متـ . جابه‌جایی بسامد رادیویی radio frequency shift