مرتب‌سازیظرفیت تحمل 1
carrying capacity

بیشترین شمار جاندارانی که یک محیط معین می‌تواند تحمل کند بی‌آنکه توانایی درازمدت آن در حفظ سطح و کیفیت مطلوب حیات کاهش یابد متـ . ظرفیت بوم‌شناختی ecological capacity، حد بوم‌شناختی ecological limit، ظرفیت زیست‌محیطی environmental capacity