مرتب‌سازینسیم سبک
light breeze

بادی با سرعت 4 تا 6 گره در مقیاس باد بوفورت متـ . عدد بوفورت 2 Beaufort number 2