مرتب‌سازیغیرمسلح کردن
de-arming, safing

تغییر وضعیت سلاح یا مهمات از حالت آماده‌به‌آتش به حالت ضامن متـ . ضامن کردن