مرتب‌سازینظریۀ سازمان‌ها
organisation theory

نظریه‌ای که در آن با بررسی اشتراکات انواع سازمان‌ها تلاش می‌شود که چگونگی مدیریت و طراحی و شکل‌گیری و عملکرد سازمان‌ها تبیین و ترسیم شود متـ . جامعه‌شناسی سازمان‌ها sociology of organisations