مرتب‌سازیمردم‌آمیزی
sociability

نیاز یا تمایل به جستن هم‌نشین و دوست و روابط اجتماعی متـ . جامعه‌پذیری