مرتب‌سازیقماربازان گمنام
gamblers anonymous

گروهی خودیار متشکل از معتادان به قمار که با برنامه‌ای دوازده‌قدمی درمان می‌شوند اختـ . قماگ GA