مرتب‌سازیرایانش همه‌جاگاه
ubiquitous computing

یکپارچه‌سازی کامل پردازش اطلاعات با اشیا و فعالیت‌های روزمره اختـ . همارایانش U-computing