مرتب‌سازیپیش‌عاج
predentin

لایۀ داخلی‌ و آهکی‌‌نشدۀ عاج‌ که‌ در تماس‌ با مغزۀ دندان‌ قرار دارد متـ . عاجواره dentinoid