مرتب‌سازیسامانة رایانه‌ای عملیات بارگُنجی
yard operation computer system

سامانه‌ای برای واپایی و برنامه‌ریزی عملیات جابه‌جایی بارگنج‌ها در اسکله اختـ . ساراب YOCS