مرتب‌سازی



سامانۀ باز
open system

سامانه‌ای که با محیط پیرامون خود تعامل دارد و از آن تأثیر می‌پذیرد اختـ . ساب OS