مرتب‌سازیپالایة خفانشی
choke filter, choke input filter

پالایه‌ای برای منبع تغذیه که در ورودی آن از یک خفانه استفاده می‌کنند متـ . صافی خفانشی