مرتب‌سازیتجزیه به عامل‌ها
factorization

نوشتن یک عدد یا چندجمله‏ای به‌صورت حاصل‏ضرب چند عدد یا چندجمله‏ای متـ . عامل‏یابی