مرتب‌سازیانباشت برف
snow accumulation

عمق برف بر روی زمین از زمان شروع بارش یا از زمان دیدبانی قبلی متـ . ژرفای برف snow depth