مرتب‌سازیسامانۀ برخوردگریز
collision-avoidance system

سامانه‌ای که امکان تشخیص خطر تصادف با هواگَرد دیگر را برای خلبان فراهم می‌کند اختـ . سابگ