مرتب‌سازیزَهره
gall bladder

کیسه‏ای گلابی‏شکل، به طول 7 تا 10 سانتی‌متر، که در زیر قطعۀ راست کبد واقع شده و محل ذخیرۀ زرداب است متـ . کیسۀ صفرا