مرتب‌سازیحاشیۀ باند پرواز
strip

کناره‌های تسطیح‌شدۀ باند پرواز، از قبل از آستانه تا انتهای باند، که در برابر بارهای واردۀ ناشی از وزن هواپیما و خودرو آتش‌نشانی و ماشین‌های برف‌روب مقاوم است متـ . حاشیه