مرتب‌سازیبافۀ حفاظ‌دار
shield cable

بافه‌ای که رساناهای درون آن دارای پوشش‌اند متـ . کابل حفاظ‌دار