مرتب‌سازیدانش پزشکی
medicine 2

دانش تشخیص و درمان بیماری و راه‌های پیشگیری از آن متـ . علم پزشکی، دانش طب، علم طب، پزشکی 2 ، طب * مصوب فرهنگستان اول