مرتب‌سازیدرِ موتور
bonnet, hood 1, alligator hood

بخش متحرکی در بدنۀ خودرو که با لولا باز و بسته می‌شود و محفظۀ موتور را می‌پوشاند متـ . کاپوت