مرتب‌سازیسامانۀ تردد شناورها
vessel traffic system, vessel traffic service

سامانه‌ای که برای اهداف ایمنی و تسهیل تردد شناورها و حفاظت از محیط‌زیست دریایی حرکات شناورها را واپایی می‌کند اختـ . ساتش VTS