مرتب‌سازیروغن کافور
oil of camphor, camphor essential oil

روغنی به رنگ قهوه‌ای مایل به زرد، با بویی تند که از درخت کافور به دست می‌آید