مرتب‌سازیبزرگ‏سرخرگ
aorta

سرخرگ بزرگی که به بطن چپ قلب متصل است و خون تصفیه‏شده را به تمام بدن می‏رساند متـ . آئورت