مرتب‌سازیبهین‌پخش
good distribution practice, GDP

دستورالعمل‌های ناظر بر توزیع بهینۀ دارو و مواد غذایی از محل تولید به محل مصرف