مرتب‌سازیبافۀ مسلح
armoured cable

بافه‌ای مرکب از چند زوج‌سیم که روکش فلزی دارد و مستقیماً زیر خاک قرار می‌گیرد متـ . کابل مسلح