مرتب‌سازیبافۀ هوایی
aerial cable

بافه‌ای که در فاصلۀ میان ساختمان‌ها یا تیرها در هوا معلق است متـ . کابل هوایی