مرتب‌سازیتندباد شدید
strong gale

بادی با سرعت 41 تا 47 گره در مقیاس باد بوفورت متـ . عدد بوفورت 9 Beaufort number 9