مرتب‌سازینورپردازی برجسته‌ساز
cameo lighting, cameo 2

انداختن نور بر روی بازیگران با پس‌زمینۀ تیره برای تأکید و برجسته کردن آنها