مرتب‌سازینیم‌پیل کالومل
calomel half-cell

نوعی الکترود مرجع بر پایۀ جیوه‌ـ جیوه‌کلرید (کالومل) با پتانسیل مشخص که در مطالعات برق‌شیمیایی/ الکتروشیمیایی و خوردگی برای اندازه‌گیری پتانسیل الکتریکی دیگر الکترودها به‌ کار می‌رود متـ . الکترود کالومل calomel electrode