مرتب‌سازیآب زهدان‌راهی
hydrocolpos

مایع آبگون جمع‌شده در زهدان‌راه متـ . آب زهراه