مرتب‌سازیبهین‌آزمایی بالینی
good clinical practice, GCP, good clinical research practice, GCResP, GCRP

دستورالعمل‌های بهینۀ ناظر بر انجام آزمایش‌های بالینی