مرتب‌سازیآب زهدان‏راهی
hydrocolpos

مایع آبگون جمع‏شده در زهدان‏راه متـ . آب زهراه