مرتب‌سازیلایۀ واپایش دسترسی رسانه
medium access control layer

بخشی از معماری شبکه که ارتباطات یک رسانۀ مشترک را مدیریت و حفظ می‌کند اختـ . لایۀ واد MAC layer