مرتب‌سازیروان‌آزاری
psychopathy

مجموعۀ ویژگی‌های شخصیتی با مشخصۀ خودمحوری و تکانشگری و فقدان هیجاناتی نظیر احساس گناه و پشیمانی متـ . جامعه‌ستیزی، جامعه‌آزاری sociopathy