مرتب‌سازیخدمات اَبری بُن‌سازه
platform as a service

ارائۀ رسانۀ شبکۀ اجتماعی به فراهم‌سازان و کاربران با فراهم‌سازی مسیری جدید برای همکاری گسترده در زمینۀ نوآوری‌های بدون محدودیت درجهت برقراری ارتباط و همکاری اختـ . خاب PaaS