مرتب‌سازیتوفان سخت
violent storm, storm 2, storm wind

بادی با سرعت 56 تا 63 گره در مقیاس باد بوفورت متـ . عدد بوفورت 11 Beaufort number 11