مرتب‌سازیوسیلۀ زمینی هدایت‌پذیر از دور
unmanned ground vehicle

وسیلۀ زمینی و سبک و قابل‌حملی که با عبور از مسرهای آب و فاضلاب و سرداب‌ها قادر به انجام عملیات نظامی در مناطق شهری است اختـ . زهپاد UGV