مرتب‌سازیگسیلۀ صوتی گوش
otoacoustic emission

صوت خودانگیخته یا برانگیختۀ منتشرشده از حلزون که از آن در تشخیص سلامت یاخته‌های مویی بیرونی استفاده می‌شود اختـ . گسیله OAE