مرتب‌سازیمواد جاذب رادار
radar absorbent materials, radar absorbing materials

موادی در رنگ بدنۀ هواپیما که نشانک‌ها/ سیگنال‌های راداری دشمن را جذب می‏کند متـ . جاذب رادار