مرتب‌سازیمجرای واپایش دسترسی رسانه
medium access control channel

مجرایی برای فعالیت‌های واپایش دسترسی رسانه که در پیوند رفت به سه مجرای فرعی و در پیوند برگشت به دو مجرای فرعی تقسیم می‌شود اختـ . مجرای واد MAC channel